Privacyverklaring A&A Thuishulp

A&A Thuishulp ('''wij''), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

A&A Thuishulp behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. A&A Thuishulp draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld. A&A Thuishulp streeft er naar om de privacy van haar cliënten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, gebruik en het verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverleners

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze cliënten.


Waarvoor verwerkt A&A Thuishulp uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door A&A Thuishulp verwerkt voor de volgende doeleinden:

1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);

2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;

3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;

4. Om u te informeren over nieuwe diensten en activiteiten van A&A Thuishulp;

5. Het afhandelen van informatieaanvragen;

6. Het uitvoeren van (cliënt)tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;

7. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van A&A Thuishulp;

8. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven;

9. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;

10. Om eventuele klachten correct te behandelen.


Welke persoonsgegevens kunnen worden vastgelegd:                                          

Persoonsgegevens welke kunnen worden vastgelegd: Voorna(a)m(en), voorletter(s) achternaam, meisjesnaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam en huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer (mobiel en vast), e-mailadres en burgerservicenummer (BSN).  


Op grond waarvan mag A&A Thuishulp deze persoonsgegevens verwerken?

A&A Thuishulp mag uw persoonsgegevens verwerken omdat:

• u hiervoor toestemming hebt gegeven;

• dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;

• dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;

• dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van A&A Thuishulp of van een derde.


Gerechtvaardigde belangen van A&A Thuishulp kunnen zijn:

• Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van A&A Thuishulp;

• Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n). Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;

• Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het internetverkeer;

• Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;

• Interne audits om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren;


U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in deze Privacyverklaring.


Wie hebben inzicht in uw persoonsgegevens?

Inzage in door A&A Thuishulp vastgelegde persoonsgegevens hebben: De privacyfunctionaris van A&A Thuishulp, de directie en de teamleiders. Ook hebben cliënten zelf recht op de inzage van hun eigen gegevens. A&A Thuishulp gebruikt Nedap Ons als Elektronisch Cliëntendossier. Voor deze organisatie gelden dezelfde eisen en uitgangspunten als in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd.


Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan A&A Thuishulp te verstrekken?

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert A&A Thuishulp als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met A&A Thuishulp te sluiten. Indien u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, dan kunt u geen gebruik maken van onze zorgverlening en/of diensten.


Geeft A&A Thuishulp gegevens door aan het buitenland?

Nee. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen Nederland.


Maakt A&A Thuishulp gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?

Nee, A&A Thuishulp maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.


Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

A&A Thuishulp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. Persoonsgegevens, waaronder financiële gegevens, worden maximaal 7 jaar na het einde van de zorgovereenkomst bewaard.


Hoe beveiligt A&A Thuishulp uw persoonsgegevens?

A&A Thuishulp heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Personen die namens A&A Thuishulp toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. A&A Thuishulp verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.


Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door A&A Thuishulp verwerkte persoonsgegevens?


Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe.


Inzagerecht

U heeft het recht de door A&A Thuishulp verwerkte persoonsgegevens in te zien.


Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.


Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.


Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat A&A Thuishulp de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

• In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;

• Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;

• Indien A&A Thuishulp de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;

• In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.


Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan A&A Thuishulp verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor 'papieren' verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de organisatie waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.


Intrekken van toestemming

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.


Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.


Termijnen

We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.


Identificatie

A&A Thuishulp kan bij alle vragen / verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet A&A Thuishulp om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.


Individuele afweging bij ieder verzoek


We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat A&A Thuishulp aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting.

A&A Thuishulp zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht A&A Thuishulp aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.


Heeft A&A Thuishulp een Privacyfunctionaris?


A&A Thuishulp heeft een Privacyfunctionaris aangesteld. De Privacyfunctionaris houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het bestuur van A&A Thuishulp over de privacywetgeving. De Privacyfunctionaris werkt onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De privacyfunctionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie van A&A Thuishulp. De Privacyfunctionaris is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. U vindt de contactgegevens van de Privacyfunctionaris onderaan deze Privacyverklaring.


Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door A&A Thuishulp?


Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door A&A Thuishulp dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Te ondernemen stappen in geval van een datalek                                                                                            

Indien persoonsgegevens als gevolg van een beveiligingsincident in handen vallen van onbevoegde derden hanteert A&A thuishulp de Procedure Meldplicht Datalekken. Een datalek melden wij zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 72 uur nadat een mogelijk datalek is vastgesteld, bij de Autoriteit Persoonsgegevens en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene(n). De betrokkene is degene van wie persoonsgegevens zijn gelekt. 

A&A Thuishulp heeft een Procedure Datalekken. Indien gewenst is onze procedure opvraagbaar.Wijziging van de Privacyverklaring


A&A Thuishulp kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van A&A Thuishulp. A&A Thuishulp adviseert u daarom regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen voor een update.


Heeft u vragen?


U kunt natuurlijk ook altijd aan A&A Thuishulp vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.


Hoe neemt u contact met A&A Thuishulp op?


Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door A&A Thuishulp kunt u contact opnemen met:

A&A Thuishulp

Privacyfunctionaris: A. Weeda

010 – 3020130

info@aathuishulp.nl


Aanvullende verklaring in verband met het gebruik van de website van A&A Thuishulp


In het kader van onze online dienstverlening legt A&A Thuishulp gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij A&A Thuishulp daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.


Bezoekgegevens


Op onze website www.aathuishulp.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachines. Deze gegevens worden gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan A&A Thuishulp haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.


Cookies


Sommige delen van de website van A&A Thuishulp kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.


A&A Thuishulp en andere websites


Op de website van A&A Thuishulp treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. A&A Thuishulp kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de Privacyverklaring, indien aanwezig, van de organisatie die u bezoekt.In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://www.aathuishulp.nl en gerelateerde websites en Diensten.


Gebruik van persoonsgegevens


Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die A&A Thuishulp aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • A&A Thuishulp analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • A&A Thuishulp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.


Uw rechten


U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen


We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics


Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Matomo. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Doeleinden van de gegevensverwerking van bezoekers van de website

Als u een contact[- of aanmeld]formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?gl=nl 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken (Facebook, LinkedIn, en Twitter). Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn, en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hierna).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter  (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 30 oktober 2022